welkom 
WELKOM OP
www.BoekelZuid.nl

Deze website is gemaakt voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling van Boekel-Zuid.


[ reactie toevoegen ]   |  permalink  |  verwante link  |   ( 3 / 26912 )
Unanieme Steun voor uitbreiding 
De Boekelse gemeenteraad is gisteravond voltallig achter het besluit van het college van B. en W. gaan staan om het voorkeursrecht te vestigen op twee mogelijke uitbreidingslocaties. Met dit besluit legt Boeken een claim op de gronden.

(Boekel Woningbouw door Peter van Erp)


Van de vijf Boekelse raadsfracties, coalitie en oppositie, kreeg het gemeentebestuur lof voor het aanwijzen van de twee mogelijke uitbreidingslocaties, aan de west - en oostzijde van het dorp.
Door het vestigen van het voorkeursrecht zijn de eigenaren van percelen en panden ia de aangegeven gebieden bij verkoop verplicht hun eigendom eerst aan de gemeente aan te bieden. Het betreft een 1ocatie die aangeduid wordt met 'Donk', tussen het gelijknaamige sportpark en de Kerkenekkerpad; en de locatie 'Zandhoek', tussen de ge1ijknaamige weg en de woonwijk Bosberg. Overigens was er wel kritiek op de manier waarop de betrokken eigenaren en hun families zijn iage1icht over het besluit om het voorkeursrecht te vestigen. Volgens fractieleider M A. Heunks van de DOP begrepen de meeste mensen weinig van de brief die ze van de gemeente kregen. Daarin stond weliswaar dat de gemeente eerder beschreven bestuit had genomen, maar in zulke ambtelijke termen dat de meesten pas begrepen wat er in stond toen ze het de volgende dag in de krant lazen, aldus Heunks. Burgemeester D. van de Vondervoort gaf Heunks volmondig gelijk. ?Ik moet zeggen dat ook ik vond dat de brief een minder formeel juridische toon mocht hebben. Maar deskundigen hebben ons op het hartgedrukt geen letter aan de tekst te veranderen, opdat het schrijven niet voor meerderlei uit1eg vatbaar was. Het kon in dit geval dus echt niet anders.? N. Arts van Boekels Welzijn Vond het spijtig dat de gemeente Boekel niet eerder van het voorkeursrecht gebruik had kunnen maken. ?Dat had ons een hoop ellende met project ontwikkelaars als Van Niftrik bespaard?. Van de Vondervoort gaf ook Arts gelijk, maar benadrukte dat Boekel pas sinds dit voorjaar in de gelegenheid is om dit wettelijk stuk gereedschap te gebruiken. Met het vestigen van het voorkeursrecht is overigens niet gezegd dat eigenaren verplicht zijn om gronden te verkopen. Het instrument is de gemeente ter beschikking gesteld om de procedures voor wijziging van de bestemmingsplannen te doorlopen, zonder dat projectontwikkelaars in die tijd alle percelen opkopen. Volgens J. van Haandel van Gemeenschaps belang Venhorst houdt de gemeente nu de regie op woningbouw in eigen hand


[ 1 reactie ] ( 5 keer bekeken )   |  permalink  |  verwante link  |   ( 3 / 18066 )
Raadsvoorstel raadsvergadering  
GEMEENTE BOEKELRaadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 september 2004;


gelet op het bepaalde in artikel 2 en 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten alsmede de overige van toepassing zijnde bepalingen van de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Algemene wet bestuursrecht;


BESLUIT:
aan te wijzen als perce(e)l(en) en/of gedeelte(n) daarvan waarop de artikelen 10 tot en met 24, 26, 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de perce(e)l(en) en/of gedeelte(n) daarvan, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kadastrale tekeningen nr. ZOG0403900 (tekening 1 blad 01, tekening 2, blad 01 en tekening 3 blad 01) en ZOG0404000 (tekening 1 blad 01, tekening? 2 blad 01 en tekening 3 blad 01) en de bijbehorende lijsten, houdende de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzingen opgenomen perce(e)l(en) en/of gedeelte(n) daarvan, alsmede hun grootte en de namen van de eigenaren en rechthebbenden van op de daarop rustende beperkte rechten, een en ander volgens de openbare registers van het kadaster, met de aantekening dat deze percelen eerder in een aanwijzing betrokken zijn geweest, en wel in het in de considerans genoemd besluit ex artikel 8a Wet voorkeursrecht gemeenten van burgemeester en wethouders van 27 juli 2004, welke laatstgenoemde aanwijzing vervalt per de datum van inwerkingtreding van dit besluit.


De percelen zijn gelegen in de plangebieden De Donk en Zandhoek (Boekel Zuid-West).


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 21 september 2004


de griffier, de voorzitter.


[ reactie toevoegen ]   |  permalink  |  verwante link  |   ( 3 / 20218 )
Mededeling Weekblad Boekel&Venhorst 18e 
BOEKEL MAAKT VOOR HET EERST GEBRUIK VAN VOORKEURSRECHT DONK EN ZANDHOEK BESTEMPELD ALS TOEKOMSTIG UITBREIDINGSGRONDEN IN BOEKEL


Middels een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders op 27 juli jl. heeft de gemeente Boekel een voorkeursrecht gevestigd op de gronden rondom de Donk en Zandhoek. Hierdoor zijn de eigenaren verplicht om als ze hun gronden willen verkopen, deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Op deze manier wil de gemeente in de toekomst in dit gebied gronden verwerven om de regie over de ontwikkeling hiervan in eigen hand te kunnen houden. De eigenaren van de percelen zijn middels een aangetekende brief op de hoogte gebracht van het besluit. Het besluit van het College moet nog geaccordeerd worden door de gemeenteraad, hiervoor wordt 21 september een extra raadsvergadering gehouden.


Donk en Zandhoek
Woningbouw is een van de speerpunten van beleid in Boekel en dus is het belangrijk om nu al aan te geven hoe de ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst moeten gaan verlopen. De gronden waar het besluit op van toepassing is, beslaan het volgende gebied: voor de Donk gaat het om de meeste percelen in het gebied wat ingesloten wordt door Donkstraat, Statenweg, Waterval en Burgtseloop en voor de Zandhoek grofweg om het gebied tussen Irenestraat, De Morgens, Erpseweg en Zandhoek. In totaal beslaan deze gebieden 36 percelen, 22 aan de Donk en 14 aan de Zandhoek. Het grootste deel hiervan wordt op dit moment gebruikt voor agrarische doeleinden.


Procedure
Het besluit tot het nemen van een voorkeursrecht houdt niet in dat er op korte termijn binnen deze gebieden gebouwd zal gaan worden. Nadat de gemeenteraad het besluit van B&W heeft bekrachtigd, dient binnen enkele jaren een structuurplan en/of bestemmingsplan voor deze gebieden ontwikkeld te worden. Hierin wordt aangegeven hoe de toekomstige ruimtelijke invulling van deze twee gebieden gaat plaatsvinden. Als alles volgens planning verloopt zal nadat de huidige in- en uitbreidingslocaties zijn bebouwd, gestart worden met bouw van woningen en de aanleg van andere voorzieningen.[ reactie toevoegen ]   |  permalink  |  verwante link  |   ( 3 / 14525 )
Boekel wil uitbreiden naar oost en west 
Boekel wil uitbreiden naar oost en west

Het gemeentebestuur van Boekel wil in de toekomst woningen bouwen in zowel oostelijke als westelijke richting. Deze week besloten burgemeester en wethouders om twee gebieden aan te wijzen als toekomstige uitbreidingslocatie. Het college legde bovendien direct een claim op deze twee gebieden.

(Boekel Woningbouw door Peter van Erp)

Het gaat om de gebieden Donk en Zandhoek.
Eigenaren van grond en panden die deze twee gebieden vallen hebben deze week een brief ontvangen van de gemeente waarin zij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van het college van B. en W.
Door het vestigen van dit voorkeursrecht, zijn zij verplicht hun eigendom bij verkoop eerst aan te bie4en aan de gemeente. Op deze manier kan de gemeente tot op zekere hoogte voorkomen dat projectontwikkelaars aan de haal gaan met het voordee1 dat voortvloeit uit de wijziging van de bestemming van de grond.
Het gebied Donk ligt tussen de bestaande bebouwing aan de Donkstraat en Kerkenekkerpad en sportpark De Donk.
In het noorden wordt het gebied begrensd door de Burgtseloop. Het gebied Zandhoek sluit aan op de bebouwing aan de Irenestraat en wordt verder begrensd door de Erpseweg, Zandhoek en De Morgens.
In totaal gaat het om 36 percelen grond, waarvan slechts een handvol bebouwd. De totale oppervlakte van de Donk bestaat 22,15 hectare, de Zandhoek is 15, 31 hectare groot. Volgens wethouder H van Rooij is het zeker niet de bedoeling om deze twee uitbreidingslocaties binnen de kortste keren vol te bouwen met woningen. Regeren is vooruitzien. We zetten deze stap om als gemeente zelf de touwtjes in handen te kunnen houden voor woningbouw in de toekomst. Dit is volgens ons precies waar gedeputeerde Rüpp op doelde toen hij stelde dat je als gemeente niet op een paard moet wedden, maar meerdere plannen in de week moet leggen. Zo wordt de woningbouw veilig gesteld. Ook als er bij een bepaald plan een kink in de kabel komt. De wethouder denkt bovendien dat het buiten de deur houden van projectontwikkelaars in het belang van zowel gemeente als de Boekelse bevolking. Uiteindelijk zijn we met z'n allen goedkoper uit.?


Parkachtige omgeving
Wat voor woningen er in de toekomst precies gebouwd gaan worden in de twee uitbreidingsgebieden kan Van Rooij nu nog niet zeggen. ?Maar het is zeker het is zeker niet de bedoeling dat elke vierkante meter wordt bebouwd. We moeten rekening houden met landschapselementen waarvan wij vinden dat die behouden moeten blijven. ? Met name in het gebied Donk ziet Van Rooij mogelijkheden om te wonen in een ?parkachtige omgeving?.Er staat daar een bosje dat we willen laten staan, Misschien zelf uitbreiden. Ook bekijken we of we de Burgtseloop een extra accent kunnen geven. De woningen die vervolgens gebouwd worden moeten in te passen zijn in dit landschap.? Niet het gehele gebied is overigens direct geschikt voor woningbouw, omdat over sommige stukken een stankcircel ligt. De gemeenteraad moet overigens nog instemmen met de vestiging van het voorkeursrecht door het college van B. en W. Dit dient volgens de wet binnen acht weken na het nemen van het besluit te gebeuren. Om aan deze termijn te voldoen wordt er in Boekel een extra raadsvergadering ingelast op21 september. Om het voorkeursrecht te handhaven moet de gemeente binnen twee jaar de agrarische bestemming van de gebieden gewijzigd hebben in een woonbestemming.[ reactie toevoegen ]   |  permalink  |  verwante link  |   ( 3 / 15708 )